NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

hlorinatori (chlorinators), hlorinator domaće proizvodnje

hlorinator1.png

 Hlorinator sa vizuelnom kontrolom funkcije tip Purifico HV
Oblast primene : Purifico HV - Hlorinator sa vizuelnom kontrolom funkcije je namenjen za automatsku dezinfekciju vode koja se eksploatiše iz raznih tipova bunara uz pomoć pumpe kod manjih potrošača ( individualna domaćinstva, manje škole, manje bolnice i druge zdravstvene ustanove, manje farme, klanice i mlekare i sl).
Dezinficijent : Radi sa razblaženim rastvorom natrijumhipohlorita ( Žavelove vode). Po potrebi može da radi i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno preparatima koji su predviđeni za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim jedinjenjima pogodnim za dezinfekciju vode za piće.
Montaža : Instalacija se obavlja priključivanjem na usisnu cev pumpe ili potisnu cev uz pomoć injektora i eventualno buster pumpe.
Za montažu uređaja se korsiti dodatna oprema čiji sastav zavisi od vrste bunara i tipa vodosnabdevanja i razlikuje se od slučaja do slučaja. Montažu i puštanje u rad vrši proizvođač.
Napomene : Pri radu ne koristi električnu energiju. Ukoliko se instalira na usisnu cev pumpe nema zaštitu od povlačenja vazduha, pri svim ostalim načinima montaže ta zaštita postoji. Garancija 12 meseci. Vek trajanja uređaja je neograničen.
Održavanje : U tekuće održavanje spada kontrola nivoa, priprema i dolivanje razblaženog rastvora natrijumhipohlorita, povremena kontrola rezidijuma hlora u vodi priručnim komparatorom i eventualno ručna korekcija nivoa doziranja.


hlorinator2.png

Univerzalni hlorinator tip Purifico UH
Oblast primene: Univerzalni hlorinator Purifico UH je namenjen za dezinfekciju vode kod većih potrošača koji se snabdevaju vodom iz raznih tipova bunara ( škole, farme, klanice, mlekare, bolnice, druge zdravstvene ustanove, industrijski pogoni, manja naselja  i sl).
Dezinficijent : Radi sa koncentrovanim rastvorom natrijumhipohlorita ( Žavelova voda). Po potrebi može da radi i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno preparatima koji su predviđeni za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim jedinjenjima pogodnim za dezinfekciju vode za piće.
Montaža : Instalacija se obavlja priključivanjem na usisnu cev pumpe ili potisnu cev uz pomoć injektora i eventualno buster pumpe.
Za montažu uređaja se korsiti dodatna oprema čiji sastav zavisi od vrste bunara i tipa vodosnabdevanja i razlikuje se od slučaja do slučaja. Montažu i puštanje u rad vrši proizvođač.
Napomene : Pri radu ne koristi električnu energiju. Ima zaštitu od povlačenja vazduha bez obzira na način montaže. Garancija je 12 meseci. Vek trajanja uređaja je neograničen. Jedno punjenje od 15l NaOCl je dovoljno za dezinfekciju oko 1.500.000 litara.
Održavanje : U tekuće održavanje spada kontrola nivoa, priprema i dolivanje natrijumhipohlorita, povremena kontrola rezidijuma hlora u vodi priručnim komparatorom i eventualno ručna korekcija nivoa doziranja. 

_______________________________________________________________________________________________________

Vakuumski hlorinator tip Purifico V1
IMG_8442.png                        S_Stamnica.JPG  Bistrica019.jpg  zmajevac204.jpg  O_Verici.jpg  O_Misin Han.jpg

Oblast primene : Vakuumski hlorinatori su pogodni za dezinfekciju lokalnih, gravitacionih i seoskih vodovoda sa nepoznatim i promenljivim protokom vode, koji su obično građeni na taj način da se kaptira jedan ili više izvora negde u brdu, planini i sl. i voda dovede gravitaciono do sabirnog rezervoara, odakle se dalje gravitaciono distribuira korisnicima u naselju. S obzirom da su ovakvi vodovodi po pravilu građeni pre više decenija, da ne postoji dovod električne energije, niti se koriste pumpe za snabdevanje vodom, odnosno ne postoje uslovi za primenu bilo koje vrste hipo (hidro) hlorinatora niti dozir pumpi, vakuumski hlorinatori predstavljaju jedinstveno rešenje za dezinfekciju vode u ovakvim vodovodima.
Dezinficijent : Predviđeni su za upotrebu koncentrovanog ili razblaženog rastvora natrijumhipohlorita ( Žavelove vode), ali mogu da rade i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno sa preparatima predviđenim za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim preparatima koji su namenjeni za dezinfekciju vode za piće. 
Montaža : Vakuumski hlorinatori se postavljaju na pogodnom mestu u prostoriji iznad sabirnog rezervoara (obično u prostoriji iznad prelivne pretkomore sabirnog rezervoara) tako da se omogući doziranje dezinficijenta u blizini ulivne cevi, čime se obezbeđuje kvalitetno mešanje vode sa dezinficijentom, kao i potrebno i dovoljno vreme retencije u sabirnom rezervoaru. Zbog raznolikosti veličine i oblika prostora za smeštaj hlorinatora na terenu, velika prednost se ogleda i u tome što je preduzeće NeoNet autor i proizvođač ovog tipa hlorinatora, što znači da veličina i oblik svakog pojedinačnog uređaja može da bude, i u dosadašnjoj praksi jeste prilagođen prostoru u koji može da se smesti.
Održavanje : Rukovanje je krajnje jednostavno i ne zahteva posebno obučen kadar. Sastoji se od kontrole nivoa dezinficijenta u rezervoaru i dolivanju dezinficijenta kada nivo padne na minimm ( po potrebi ). Povremenom kontrolom nivoa rezidijuma hlora u vodi pomoću priručnog komparatora koji je sastavni deo vakuumskog hlorinatora, prati se i rad hlorinatora i eventualne promene uslova u izvorištu (promena protoka vode) i ukoliko se za to ukaže potreba, vrši se ručna korekcija nivoa doziranja jednostavnim okretanjem točkića za štelovanje doziranja.
Iskustva : U praksi se pokazalo da je jedino moguće primeniti vakuumske hlorinatore kod graviticaionih vodovoda i da je njihov rad zadovoljavajuće stabilan pri redovnoj kontroli i korektnom, savesnom rukovanju.

O Vakuumskim hlorinatorima V1 možete opširnije da pročitate na stranici : NOVI HLORINATORI
Hlorinatore, vodostanice i kuhinjske filtere u radu možete da pogledate na stranici REFERENCE
Distribucija : NeoNet doo www.neonetdoo.co.rs

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.